TARIEVEN per 1-8-2017:

Kennismakinggesprek/intakegesprek:     gratis 

Gesprek met de leerkracht (optioneel) :  gratis

Opzet speciale lessen: vanaf € 49,50 per serie 

Privélessen:                 

€ 38,50 voor 55 minuten

Evaluatieverslag (na de eerste 8 lessen , inclusief gesprek):

€ 49,50 per verslag

Voortgangsverslag ( na +/- 20 vervolglessen, inclusief gesprek):

€ 49,50 per verslag

Nederlands voor anderstaligen:                      

€ 38,50 privéles van 55 minuten

€ 35,00 groepje van 2 pers.( p.p.)

€ 30,00 groepje van 3 pers.( p.p.)

Engels:     

€ 38,50 privéles van 55 minuten

  Bij al deze tarieven is  inbegrepen: lesvoorbereiding,verslaglegging en materiaal.   

 

 

 

Afspraken en regels:

1.Een Startpakket Bijlessen bestaat uit de volgende onderdelen:  een kennismaking / intakegesprek met Contractant + Leerling (gratis); een oriëntatiegesprek met de leerkracht van de school (gratis/optioneel); opzet speciale lessen (in overleg vanaf € 49,50 per serie), 8 bijlessen ( 8 x € 38,50 = €308,00 ); een eindverslag en evaluatiegesprek met Contractant + Leerling   ( € 49,50 )  Bovenstaande kosten zijn inclusief voorbereidingstijd en materiaalkosten. Bij voortzetting van de begeleiding wordt het eindverslag met de leerkracht van de school besproken (gratis/optioneel) en volgt afstemming op de werkwijze van de school.

2.   Het verslag van het intakegesprek en eindevaluatie wordt door de Contractant gelezen en getekend voor akkoord, ook na eventuele aanvullingen door de leerkracht.(indien van toepassing) U kunt hiervan een kopie krijgen.

3.  Een les duurt 55 minuten en wordt uitgevoerd op een van tevoren afgesproken vaste dag en vast tijdstip.

4. De les vindt plaats aan ’t Anker 5 in Zwijndrecht.

U brengt uw kind in de wachtkamer en wacht daar tot uw kind wordt opgehaald. Als u uw kind weer komt ophalen wacht u in de wachtkamer totdat ik uw kind weer bij u breng. Bij het later ophalen wordt de extra tijd in rekening gebracht. Bij (telefonische) afmeldingen tot 24 uur voor de afgesproken tijd wordt de les niet in rekening gebracht. Bij latere afmelding wordt 70% van het lesgeld ( = € 26,95 ) aan de Contractant doorberekend. Zo mogelijk wordt er een inhaalles in dezelfde week gepland. Voor Anker kan dit niet garanderen.

5.Het is mogelijk om in de vakanties door te gaan met de bijlessen, tenzij Voor Anker zelf gesloten is wegens vakantie.

Heeft u vragen, klachten , op- of aanmerkingen? Blijf er niet mee rondlopen, maar zeg het meteen. U kunt bellen:  06-81.55.01.43 WhatsApp-en of mailen naar: info@vooranker.com Is er niemand aanwezig, dan kunt u altijd een boodschap achterlaten op de voicemail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

  

 

 

Algemene Voorwaarden Voor Anker

Definities:

  1. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Voor Anker een Overeenkomst sluit - in de regel: ouders/verzorgers van Leerling of de Leerling zelf.
  2. Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Voor Anker wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).
  3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Voor Anker en Contractant tot stand komt.
  4. Tarief: Zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
  5. Overzicht: Het op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst met Voor Anker geldende Overzicht van prijzen en diensten. (zie ook de website / tarieven : www.vooranker.com)
  6. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van de welkomstbrief en / of betaling van de eerste factuur.
  7. De duur van de Overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk tussentijds op te zeggen , met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De eerste bijlesperiode bestaat uit minimaal 8 weken, tenzij anders is overeengekomen.
  8. Voor Anker: Voor Anker, praktijk voor leerondersteuning Zwijndrecht.

Algemeen:

1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact. Contractant en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de directie van Voor Anker. Tenzij de Contractant hier bezwaar tegen  maakt, zijn de gegevens ook inzichtelijk voor de leerkracht op school.(indien van toepassing)

3. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie wordt slechts met toestemming van Contractant aan derden doorgegeven.

4. Alle door Voor Anker geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, etc. blijven intellectueel eigendom van Voor Anker. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.

5. Voor Anker is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de Leerling tijdens het bezoek aan de vestiging, noch voor enig letsel dat de leerling mocht overkomen, tenzij Voor Anker grove schuld valt te verwijten.

6. Voor Anker biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Voor Anker verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. Het is Voor Anker slechts toegestaan de overeenkomst op te zeggen indien de leerling zich aan ernstig wangedrag schuldig maakt en/of Voor Anker van mening is dat de correcte uitvoering van de begeleiding niet langer door Voor Anker kan worden gewaarborgd, een en ander ter beoordeling van Voor Anker.


Tarieven en Betaling:

1. Contractant is aan Voor Anker de tarieven verschuldigd zoals bevestigd in de Overeenkomst en zoals geldend bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld.

2. Voor Anker is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Betaling zal vooraf plaatsvinden :  binnen 10 dagen na factuurdatum door overmaking op rekeningnummer NL22SNSB 090.71.75.384 van de SNS Bank ten name van E.M.J. Benning Voor Anker, te Zwijndrecht. Als er niet betaald is kunnen er geen lessen plaatsvinden.  

4.Lespakketten zoals Presenteren worden vooraf voldaan, eventueel na overleg is het mogelijk in twee termijnen te betalen. De pakketten blijven 12 weken geldig en er is geen restitutie mogelijk.

5.Bij uitblijven van tijdige betaling wordt een herinneringsfactuur verstuurd. Voor herinneringskosten wordt telkens € 15, - in rekening gebracht. Indien Contractant  in gebreke blijft dan zal Voor Anker tot incasso overgaan en is het gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75, - plus de wettelijke rente.