Privacyverklaring

 PRIVACYVERKLARING

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning:

gevestigd in Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.vooranker.com  06 – 81.55.01.43

Functionaris Gegevensbescherming: 

E.M.J.Benning-de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Voor Anker praktijk voor leerondersteuning .Zij is te bereiken via info@vooranker.com en via 06 – 81.55.01.43 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij Voor Anker:

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden: Voor- en achternaam (kind + ouder), geboortedatum,adresgegevens,telefoonnummer,  e-mailadres,bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden: 

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Schoolgegevens  Algemene medische gegevens (indien van toepassing, zoals bv.allergieën) persoonlijkheidsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op: 06 – 81.55.01.43  via info@vooranker.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen , What’s Appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te leveren. Voor Anker praktijk voor leerondersteuning  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Voor Anker praktijk voor leerondersteuning) tussen zit. Voor Anker praktijk voor leerondersteuning gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of systemen: Webklik.nl : een beveiligde omgeving van waaruit het e-mail verkeer plaats vindt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: in Nederland dienen bedrijven van de afgelopen 7 jaren de boekhouding te bewaren. In deze boekhouding bevinden zich adressen van klanten die iets van ons hebben afgenomen. Deze gegevens dienen wij dus 7 jaar te bewaren. Mocht u dus bezwaar hebben dat wij over uw gegevens beschikken, kunnen wij die binnen die 7 jaren niet uit onze systemen verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor Anker praktijk voor leerondersteuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voor Anker praktijk voor leerondersteuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vooranker.com.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voor Anker praktijk voor leerondersteuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Voor Anker praktijk voor leerondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-81.55.01.43 of via info@vooranker.com